Ruteplanlæning Udland

ANWB (Hollands Automobilklub routeplanner)  - Hollandsk
AutoLease Holland  - Hollandsk
EasyTour Europa - Engelsk
ITI www.mappy.fr  -  Fransk
Opel  -  Tysk
Reiseplanung.de Opel  -  Tysk
RoutingOnline.de  - Tysk
Royal Automobile Club  - Engelsk
ShellGeostar  Engels, - Tysk - Dansk -  mf.
WEB-DE routeplanner Europa  Tysk